Historiek

VOS-BEIGEM vzw is een vereninging waarin zowel DANS als MUZIEK centraal staan

*** 1919 - 2019 ***


VOS-Beigem werd gesticht in oktober 1919 door de oud-strijders van wereldoorlog

1914—1918 om “weduwen en wezen te helpen in nood, onze helden te herdenken op tijd en stond…”

Naast de vereniging ontstond op 15 augustus 1928 een fanfare (nu muziekkorps) en er werd ook aan toneel gedaan.


Op 01 augustus 1969 werd gestart met een meisjestrommelkorps en op 01 oktober 1978 met een eigen muziekschool.

In september 1989 werd een afdeling dans opgericht.


De vereniging heeft als basis tot doel:

* De gevoelens van erkentelijkheid voor onze gesneuvelden en hun familie bij de inwoners hoog te houden.

* Zich in te zetten voor de culturele verheffing, de erkenning en de ontvoogding van ons volk.

* Bij te dragen tot het ontspanningsleven voor haar leden in een geest van vriendschap en samenhorigheid.

* Het samenbrengen van amateurmuzikanten met het oog op het beoefenen van instrumentale muziek in verenigingsverband.

* De vereniging tracht dit omschreven doel onder meer te bereiken door het instuderen van muziek, met het oog op het brengen van publieksgerichte manifestaties

* Het stimuleren van sociale contacten tussen de leden

* Het in stand houden van een dansgroep

* Zich onthouden van alle politieke strevingen of acties. De vereniging is niet politiek gebonden.


Vele generaties zijn voorbijgegaan. Van het begin van de 20ste eeuw, over de beide oorlogsjaren naar de gouden jaren zestig tot op heden in de 21ste eeuw. Hoe veranderlijk elke generatie ook moge zijn, onze vereniging VOS-Beigem heeft steeds de idealen ‘Vlaams Bewust’, ‘Nooit meer Oorlog’ en ‘Godsvrede’, hoog in het vaandel dragen.


Dit werd recent geresulteerd in de wijding van een nieuwe vlag op 10 januari 2009 tijdens onze jaarlijkse eucharistieviering. Moge zij steeds het symbool blijven waar onze vereniging voor staat.


Ook in 2009 moet de nieuwe vorm, van ‘feitelijke vereniging’ naar ‘VZW’, een nieuw begin betekenen met vooral verjonging in alle gelederen. Want jeugd is de toekomst waar verder op gebouwd moet worden.